JCP-888-CN STRAPPING TOOL

เครื่องเย็บฝากล่องระบบลม

เครื่องเย็บกล่องระบบลม มีความแข็งแรงคงทนจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ และคุณลักษณะพิเศษของเครื่องเย็บกล่องระบบลม คือ กระบอกสูบที่ใหญ่กว่าเครื่องเย็บกล่องยี่ห้ออื่นๆ จึงทำให้งานเย็บแข็งแรงและมีคุณภาพ

JCP-888-CN