JCP-8021 STRAPPING MACHINE

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ (ทรงเตี้ย)

คุณสมบัติทั่วไป

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้าที่มีนํ้าหนักไม่มาก เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่อง หรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง สอดสายรัดเข้าช่องใส่สายรัดที่ด้านข้างเครื่องจะทำการรัดสินค้า
ให้แน่นและเชื่อมปลายสายรัดเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งตัดปลายสายรัดส่วนส่วนที่เหลือออก มีปุ่มปรับความยาวสายรัดหน้าเครื่อง เป็นเครื่องรัดหีบห่อที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้หลากหลาย
ประเภทเช่นรัดกล่องสินค้า, ท่อ, แผ่นไม้ ฯลฯ ความเร็วในการรัด 1.5 วินาที/ครั้ง ตัวเครื่องทำงานได้รวดเร็ว เงียบ และประหยัดค่าไฟฟ้า โดยมอเตอร์จะหยุดหมุน เป็นเวลา 60 วินาที
เมื่อเครื่องไม่มีการใช้งาน และกลับสู่สภาวะปกติเมื่อต้องการใช้งานอีกครั้ง ทำให้อายุการใช้งานของ เครื่องจักรนานขึ้น ด้วยการออกแบบพิเศษทำให้สายรัด PP เย็นตัวเร็ว จึงทำให้การรัดแน่นทุกครั้ง