Jobs

Digital Marketing ** รับจำนวน 1 ตำแหน่ง **

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

     - วางแผนและทำการตลาดออนไลน์เพื่อโปรโมทสินค้า ที่ให้บริการในแอพลิเคชั่น
     - วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นยอดขายเติบโตขึ้น
     - ดูสื่อออนไลน์ และคิดสร้างสรรค์กิจกรรมบนเว๊บไซต์ให้มีความน่าสนใจ อัพเคทข้อมูลต่างๆ                      Facbook,Instagram,Line@,Youtube
     - เตรียม Content ที่จัดทำเนื่้ิอหาบนเว็บไซต์ ใช้ทักษะทางภาษาเขียน ให้ผู้อ่านเข้าใจง่านได้ใจความ

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. ชาย, หญิง
      2. อายุ 24-35 ปี
      3. จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      4. มีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะการเขียน Content
      5. มีประสบการณ์ ด้านการตลาด Digital Marketing 1 ปีขี้นไป
      6. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ E-commerce

วิธีสมัครงาน
   -  สมัครทาง Email
   - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 
ติดต่อคุณอุไรวรรณ  ตั้งต้นเจริญ  / อุ๋ย
   โทร 02-429-5599 ต่อ 101
   โทร 097-289-7768
   อีเมล์ : hr@jcp-industrial.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ** รับจำนวน 3 ตำแหน่ง **

ลักษณะการทำงาน
- รับผิดชอบเรื่องยอดขาย (Quota) ในแต่ละไตรมาส
- หากลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
- ติดต่อเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น
- เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมของส่วนธุรกิจที่ตัวเองดูแล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
- เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ back office ภายในบริษัท ตามProcess ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ และส่งมอบกับลูกค้าได้ตามสัญญา
- จัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายการตลาดนำไปวิเคราะห์ วางแผนการตลาด
- วางแผนและทำรายงานการทำงานของตนเอง ตามนโยบายของบริษัทฯ
- เป็นผู้ที่ต้องดูแลให้แน่ใจว่าใน deal ของตัวเองไม่มีการละเมิดข้อกำหนด หรือขั้นตอนต่างๆซึ่งอาจจะนำความเสียหายมาสู่ลูกค้าและบริษัทได้ เช่นเรื่องเกี่ยวกับ Financial Integrity หรือเรื่องสัญญาต่างๆ
- ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าในเรื่องความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ซึ่งเป็นตัววัดหลักในเรื่องของคุณภาพ (Quality)ของบริษัท
- รวบรวมปัญหาและสรุปรายงานผู้บริหารทราบ
- รับฟังข้อเรียกร้องและความต้องการของลูกค้า เพื่อสามารถปิดการขายได้
- รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า และลูกค้าคาดหวัง ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ การนัดพบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. หญิง อายุ 23 - 45  ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย , ปวช. , ปวส. (กรณีมีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป)
  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป)
  4. สามารถใช้โปรแกรม Power Point / Excel ได้ดี
  5. ความสามารถในการสื่อสาร หรือ Inter Personal Skill 
  6. Passion to Sell มีความต้องการที่จะขาย อยากที่่จะปิด deal และพยายามทำอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้ได้ deal นั้นมา ไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้ เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
  7. สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
  8. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์  กรณีมียานพาหนะเป็นของตนเอง และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัครงาน
   -  สมัครทาง Email
   - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 
ติดต่อคุณอุไรวรรณ  ตั้งต้นเจริญ  / อุ๋ย
   โทร 02-429-8899 ต่อ 102
   โทร 097-289-7768
   อีเมล์ : hr@jcp-industrial.com